Mathematical Modeling in Population Dynamics

Bordeaux, France - August 26-27, 2019

You can download the abstract book here

time Monday Tuesday
09:00 Shigui Ruan Zhi-Cheng Wang
09:45 Sebastien Motsch Aziz Alaoui
10:30 Coffee Break Coffee Break
11:00 Oscar Angulo Frederic Barraquand
11:45 Xiaoming Fu Quentin Richard
12:10 Lunch Lunch
14:05 Coralie Picoche Lara Abi Rizk
14:30 Zhihua Liu Rong Yuan
15:15 Coffee Break Coffee Break
15:45 Alain Miranville Arnaud Ducrot
16:30 Ousmane Seydi
Yu-Yun Chen
17:15 Free discussions Sze-Bi Hsu
17:55
Closing
19:30 Conference Banquet